Všeobecné obchodní podmínky

platné a účinné při používání internetové stránky www.booqme.sk, www.booqme.eu, www.booqme.cz a poskytování služby booqme

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztah mezi obchodní společností DigitalFox. r. o. , okresní úřad Senec, IČO 53 575 075, DIČ 2121418519 se sídlem Kysucká 14C, 903 01, Senec (dále jen „společnost“) a návštěvníkům vznikajícího při prohlížení obsahu internetové stránky a právní vztah mezi společností a uživatelem vznika. Návštěvník a uživatel jsou vázáni pravidly upravenými těmito všeobecnými obchodními podmínkami od okamžiku nabytí postavení návštěvníka nebo uživatele.

1.2. Právní vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, a to iv případě, že je přítomen cizí prvek, resp. právní řád jiného státu.

2. Definice základních pojmů

2.1. Internetová stránka je internetová stránka, jejíž obsah se návštěvníkovi a uživateli zobrazí v internetovém prohlížeči po zadání adresy domény ve znění www.booqme.sk (dále jen „doména“) nebo jakékoli subdomény, která přímo nebo nepřímo souvisí s touto doménou.

>

2.2. Obsahem internetové stránky jsou všechny grafické, textové nebo jiné obsahy, které se návštěvníkovi nebo uživateli zobrazí při procházení internetové stránky nebo při využívání služby.

2.3. Návštěvník je fyzická osoba nebo právnická osoba, které se v internetovém prohlížeči zobrazí se obsah internetové stránky. Osoba, která není uživatelem a prohlíží si obsah internetové stránky, se považuje za návštěvníka do momentu úspěšné registrace uživatele.

2.4. Uživatel je právnická osoba, která vyplnila registrační formulář pravdivými údaji a zaregistrovala se pro používání služby poskytované společností. V případě, že uživatel umožní využívání služby třetí osobě, se kterou je v pracovním poměru nebo obdobném poměru nebo je členem právnické osoby, která je uživatelem, se pojem uživatel rozšiřuje i na tuto osobu, přičemž vystupuje za uživatele v plném rozsahu.

>

2.5. Registrací je uvedení všech pravdivých a správných údajů, které společnost vyžaduje v registračním formuláři pro používání služby uživatelům, uvedení souhlasu s všeobecnými obchodními podmínkami a uvedení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

2.6. Uživatelský účet je pracovní prostředí uživatele na internetové stránce, ke kterému získá uživatel přístup po provedení registrace a který slouží k využívání služby uživatelům. Přístup ke každému uživatelskému účtu je definován unikátním spojením přihlašovacího jména a hesla. Uživatelský účet je vázán na jednu e-mailovou adresu, kterou uvede uživatel. Vyjádření souhlasu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami společnosti je povinnou a bezpodmínečnou součástí vytvoření uživatelského účtu.

2.7. Obsah uživatele je datový obsah vytvořený uživatelem prostřednictvím programového prostředí internetové stránky přes uživatelský účet a uložený na úložiště dat společnosti. Obsah uživatele není obsahem internetové stránky a je výlučně majetkem uživatele.

2.8. Služba je rezervační systém, který funguje jako elektronická rezervační kniha, pomocí které si klient Uživatele rezervuje službu Uživatele s použitím online formuláře. Rezervační formulář může být přístupný na webstránce Uživatele. Službu poskytuje společnost za úplatu, za ceny dle aktuálního ceníku zpřístupněného na internetové stránce nebo bezúplatně. Společnost má právo vytvořit balíček služby, kterým se umožní přístup uživatele ke službě za zvýhodněných podmínek, přičemž balíček je omezen na určité časové období, dle aktuálního ceníku zpřístupněného na internetové stránce. Součástí služby je také uchovávání informací a obsahu uživatele, které uživatel zadá do služby.

2.9. Technické zařízení je zařízení umožňující připojení k internetové stránce, prohlížení obsahu internetové stránky a využívání služby. Technickým zařízením je zejména osobní počítač, notebook, tablet nebo chytrý telefon.

3. Pravidla pro prohlížení internetové stránky

3.1. Návštěvník má právo prohlížet si obsah internetové stránky s využitím technického zařízení.

3.2. Návštěvník je povinen při prohlížení internetové stránky a jakékoli části obsahu internetové stránky postupovat takovým způsobem, aby svým jednáním nezasahoval do práv společnosti, jiných návštěvníků, jiných uživatelů nebo jakýchkoli třetích osob.

3.3. Návštěvník nesmí z prostředí internetové stránky provést stažení obsahu internetové stránky nebo jakékoli jeho části do technického zařízení, ani si z obsahu internetové stránky pořizovat žádný obrazový záznam, zvukový záznam nebo zvukovoobrazový záznam.

4. Pravidla pro registraci a podmínky používání

4.1. V případě, že návštěvník má zájem využívat službu, je povinen provést registraci prostřednictvím registračního formuláře zpřístupněného na internetové stránce. Uživatel si během registrace vybere jeden z balíčků uvedených na internetové stránce podle podmínek uvedených v ceníku společnosti.

4.2. Návštěvník je povinen uvést v registračním formuláři všechny povinné údaje v rozsahu určeném společností. Návštěvník je povinen uvést údaje, které jsou pravdivé a správné. V případě, že v registračním formuláři návštěvník uvede nepravdivé údaje nebo nesprávné údaje a bude na základě těchto údajů neoprávněně požívat postavení uživatele, odpovídá za veškerou způsobenou škodu bez jakékoli spoluúčasti společnosti.

4.3. Momentem odeslání registračního formuláře obsahujícího všechny povinné údaje, které jsou pravdivé a správné návštěvník získává postavení uživatele. Nezbytnou součástí řádně vyplněného formuláře je i vyjádření souhlasu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a to formou označení příslušných políček při registraci.

4.4. Po úspěšném odeslání řádně vyplněného formuláře, společnost zřídí uživateli uživatelský účet, který je uživatel oprávněn používat při využívání služby a odešle uživateli, na jím uvedenou e-mailovou adresu, aktivační kód. Registrace je dokončena aktivací účtu prostřednictvím aktivačního kódu.

5. Práva a povinnosti uživatele

5.1. Uživatelský účet je oprávněn používat pouze uživatel, tedy osoba, která vyplnila a odeslala společnosti řádně vyplněný formulář. Pokud uživatel předá přihlašovací údaje do svého uživatelského účtu třetí osobě, nese samostatně a bez účasti společnosti následky za případné škody, které jemu nebo společnosti nebo jakékoli třetí osobě v souvislosti s užíváním služby třetí osobou vzniknou.

5.2. V případě, že společnost zjistí, že odeslaný registrační formulář není řádně vyplněným formulářem, společnost si vyhrazuje právo jednostranného zrušení uživatelského účtu a nenávratného odstranění celého obsahu uživatele jeho vymazáním z úložiště dat bez vrácení zaplacené ceny za používání služby. Společnost v takovém případě neodpovídá za případnou vzniklou škodu jakékoli třetí osobě.

5.3. Každý uživatel má právo registrovat se pouze jednou a využívat službu prostřednictvím jediného uživatelského účtu; přičemž každý uživatelský účet je vázán na jednu e-mailovou adresu. V případě, že se již registrovaný uživatel registruje opětovně, a to vedle existence jeho uživatelského účtu, společnost si vyhrazuje právo jednostranně odstranit později vzniklý duplicitní uživatelský účet bez vrácení zaplacené ceny za používání služby. V takovém případě, jelikož se jedná o podmínku pro existenci práva uživatele užívat službu, uživateli nevzniká právo na náhradu případné škody.

5.4. Uživatel bere na vědomí, že společnost nezajišťuje archivaci registraturních záznamů, ani uchovávání dat vytvořených uživatelem.

5.5. Uživatel má právo používat uživatelský účet za účelem využívání služby.

5.6. Uživatel je povinen zaplatit za poskytnutí služby společnosti cenu v rozsahu a způsobem v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami a v souladu s platným ceníkem zpřístupněným na internetové stránce.

5.7. Uživatel je povinen postupovat tak, aby nedošlo k neoprávněnému vstupu do uživatelského účtu osobou, která ke vstupu do tohoto účtu není oprávněna, zejména je povinen provést veškerá opatření, aby zamezil úniku údajů přihlašovacího jména a hesla, jinak odpovídá za veškerou škodu, kterou v důsledku této skutečnosti utrpí společnost nebo jakákoli jiná třetí osoba.

5.8. Pokud uživatel zjistí, že hrozí nebo se již uskutečnil zásah do práv společnosti nebo práv jakýchkoli třetích osob, je povinen o této skutečnosti neprodleně uvědomit společnost.

5.9. Uživatel má právo provést stažení konkrétního obsahu určeného společností a zároveň při využívání údajů nahrávat na úložiště dat určená společností data spojená s podnikatelskou činností uživatele jako obsah uživatele.

5.10. Obsah uživatele má uživatel právo archivovat na datovém úložišti určeném společností do skončení poskytování služby; za skončení poskytování služby se považuje okamžik skončení posledního dne období, během kterého uživatel využíval službu, za kterou uhradil cenu. Uživatel bude mít právo vstupu do uživatelského účtu i po skončení poskytování služby do momentu výmazu údajů z úložiště dat; po skončení poskytování služby uživatel nebude moci vytvářet nový uživatelský obsah.

5.11. V případě, že společnost zjistí, že uživatel ukládá na úložiště dat určená společností v rámci využívání služby data, která zasahují nebo objektivně mohou zasahovat do práv společnosti nebo do práv jakýchkoli jiných třetích osob, společnost má právo jednostranně odstranit obsah uživatele z úložiště dat jeho smazáním . Před uskutečněním tohoto záměru společnost o zamýšleném úkonu uživatele uvědomí. Společnost v takovém případě neodpovídá za škodu, která v důsledku tohoto jednání může uživateli nebo jakékoli třetí osobě vzniknout. Společnost si zároveň vyhrazuje právo smazat tento uživatelský účet, bez vrácení zaplacené ceny za používání služby.

5.12. V případě, že uživatel zjistí nedostatky služby je povinen je neprodleně, tzn. nejpozději ve lhůtě 3 dnů ode dne zjištění těchto nedostatků, nahlásit společnosti. V případě nenahlášení nedostatků služby v uvedené lhůtě, společnost neodpovídá za škodu vzniklou touto chybou vůči uživateli.

5.13. Po ukončení používání služby v průběhu řádného provozu služby uživateli nepatří nárok na vrácení zaplacené ceny za používání služby.

5.14. Uživatel je oprávněn jednostranně ukončit používání služby kdykoli.

6. Práva a povinnosti společnosti

6.1. Společnost poskytuje prostřednictvím internetové stránky uživatelům službu, a to úplatně nebo bezplatně. O bezúplatnosti poskytování služby ao době trvání poskytování služby bezplatně rozhoduje jednostranně společnost.

6.2. Při poskytování služby společnost vytvoří uživateli podmínky pro řádné používání služby.

6.3. Společnost jako právnická osoba zprostředkuje službu pro účely podnikání a to výlučně pro předměty podnikání zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb, administrativní služby a počítačové služby.

6.4. Společnost je povinna zajistit, aby byla služba poskytována nepřetržitě po dobu jejího poskytování. Za porušení povinností společnosti se nepovažuje přerušení poskytování služby v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. Za porušení povinností se rovněž nepovažuje přerušení poskytování služby z důvodu servisních zásahů společnosti.

6.5. Společnost se zavazuje informovat uživatele o všech podstatných změnách, které se týkají uživatele

6.6. Společnost má právo získávat a používat údaje o uživateli a jakýchkoli jiných třetích osobách z jiných veřejně dostupných zdrojů nebo ze soukromých zdrojů, při respektování právního řádu České republiky.

6.7. Společnost má právo jednostranně zrušit uživatelský účet uživatele a odstranit obsah uživatele z úložiště dat, pokud uživatel poruší některou ze svých povinností podle všeobecných obchodních podmínek, bez vrácení zaplacené ceny za používání služby.

6.8. Pokud uživatel neuhradí cenu za používání služby ani ve lhůtě 10 dnů ode dne splatnosti zálohové faktury, společnost se může domáhat zaplacení ceny za službu u příslušného soudu České republiky. Bod 6.7. tímto není dotčen.

6.9. Společnost si vyhrazuje právo jednostranně doplnit nebo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky

7. Platební podmínky

7.1. Společnost má právo na zaplacení ceny za poskytnutí služby podle platného ceníku zpřístupněného společností na internetové stránce. Společnost si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu ceny za poskytnutí služby. V případě, že dojde ke změně ceny za službu, společnost je povinna respektovat cenu za službu podle ceníku platného v době vzniku právního vztahu mezi společností a uživatelem po dobu, po kterou má cena platit.

7.2. Návštěvník a uživatel mají povinnost zaplatit cenu za poskytnutí služby prostřednictvím platební brány.

7.3. Cena se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání na účet společnosti.

8. Ukončení právního vztahu mezi společností a uživatelem

8.1. Účastníci právního vztahu se mohou dohodnout na jeho ukončení dohodou.

8.2. Společnost a uživatel mají právo právní vztah ukončit jednostranně, pokud to vyplývá ze zvláštních ustanovení všeobecných obchodních podmínek.

8.3. Po ukončení právního vztahu mezi společností a uživatelem je společnost oprávněna odstranit obsah uživatele z úložiště dat jeho vymazáním nejdříve uplynutím 10 dnů ode dne ukončení právního vztahu mezi společností a uživatelem.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Společnost se při ochraně osobních údajů návštěvníka a uživatele řídí všeobecnými právními předpisy České republiky a právně závaznými předpisy Evropské unie, především zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1995/2006 679/2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů.

9.2. Společnost zpracovává osobní údaje výlučně za účelem poskytování služby. Návštěvník a uživatel berou na vědomí, že společnost zpracovává osobní údaje, které zadají na internetovou stránku. Společnost může pověřit třetí osoby zpracováním osobních údajů nebo seznamováním se s nimi.

9.3. Společnost zachovává mlčenlivost o všech informacích, které získá při využívání služby o uživateli nebo o návštěvníkovi. Zpracovatelé, pověření společností, dodržují mlčenlivost ve stejném rozsahu jako společnost.

10. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

10.1. Právní vztah mezi společností a uživatelem je výlučně obchodněprávním vztahem, který se řídí zákonem č. 1001/2010. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník a jinými normami obchodního práva, které se týkají takového právního vztahu.

10.2. Společnost při poskytování služby nevstupuje do právního vztahu se spotřebiteli as jinými fyzickými osobami.

10.3. Prohlášení některého z bodů těchto všeobecných obchodních podmínek za neplatný nemá za následek neplatnost všeobecných obchodních podmínek jako celku.

10.4. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem jejich zpřístupnění na internetových stránkách.