Všeobecné obchodní podmínky

Poskytovatel DigitalFox. r. o., Kysucká 14C, Senec 903 01, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: sro, vložka číslo: 150562/B

IČ: 53 575 075

DIČ: 2121418519

IČ DPH: SK2121418519

Definice pojmů

Stránka, kterou provozuje Poskytovatel, je dostupná na internetové adrese booqme. cs, booqme.cz a booqme.eu

Uživatel, který je Provozovatel, nabízí nebo prodává konkrétní služby a pronájmy uvedeno na Stránce.

Plnění je zboží nebo služba, kterou Uživatel poskytuje Klientovi a je uvedena v Nabídce na stránce.

Rezervace je elektronický údaj v rezervačním systému, který potvrzuje časově omezené právo Klienta vůči Uživateli, aby mu Uživatel poskytl Plnění.

Rezervace s platbou je potvrzení o časově omezeném právu Klienta vůči Uživateli, přičemž Rezervace s platbou může být Uživateli prokázána v elektronické podobě. Klient uhradí Cenu Plnění již při rezervaci Nabídky.

Klient je fyzická osoba nebo právnická osoba, která si objedná a rezervuje nebo koupí a rezervuje Nabídku na Stránce, resp. na základě Rezervace s platbou uplatní nárok na Plnění u Uživatele.

Cena Rezervace s platbou je cena placené rezervace včetně částky DPH, za kterou se prodává v Nabídce na Stránce.

Nabídka je nabídka / soubor nabídek k Rezervaci konkrétních termínů nebo Prodej rezervaci konkrétních termínů Plnění zveřejněných na Stránce.

Poplatek za zpracování úhrady je výše odměny náležející Poskytovateli za Rezervace s platbou , které byly zakoupeny a uhrazeny Klienty.

1. Předmět smlouvy

1.1. Rezervační systém funguje jako elektronická rezervační kniha s možností platby předem za rezervace. Klient si prostřednictvím online formuláře rezervuje službu (Nabídku) Uživatele. Tento rezervační formulář je přístupný na webové stránce smluvních stran, v mobilní aplikaci Uživatele, na Facebook stránce Uživatele, na partnerských portálech Poskytovatele a podobně. Rezervační systém je přístupný z více zařízení a platforem současně (tablet, PC, smartphone, notebook).

1.2. Klient má možnost využít Rezervaci s možností platby předem (dále také „Rezervace s platbou“), což znamená vyžadování platby předem za rezervaci od zákazníka. Rezervace s platbou je potvrzením časově omezeného práva Klienta vůči Uživateli, aby mu Uživatel poskytl Plnění. Uživatel si určuje storno podmínky vůči klientům v administrativním rozhraní Rezervačního systému.

1.3. Uživatel může využít odeslání SMS připomínky o evidenci rezervace klientovi. Tato služba je provozována na bázi kreditního systému, a Uživatel může zakoupit SMS kredit v administrativním rozhraní Rezervačního systému. Po úhradě SMS kreditu bude Uživateli do 7 pracovních dnů zaslána faktura na email uvedený v administrativním rozhraní. Uživatel bude informován o stavu kreditu ve svém uživatelském kontě. Pokud stav kreditu nepostačuje k zaslání SMS potvrzení, SMS potvrzení nebude odesláno. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu ceníku za Službu SMS připomínky. Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou ceníku, Poskytovatel ukončí poskytování Služby a vrátí Uživateli hodnotu nevyčerpaného kreditu do momentu doručení nesouhlasu Uživatele.

1.4. Poskytovatel se zavazuje zajistit správné fungování rezervačního systému, asistovat při nastavení rezervačního formuláře a jeho propojení na webstránku a Facebook Uživatele, poskytovat podporu a pomoc Uživateli.

1.5. Uživatel se zavazuje používat Rezervační systém v souladu s pokyny Poskytovatele a podle ustanovení smlouvy. Uživatel určí zodpovědnou osobu nebo sám zadá seznam poskytovaných služeb, seznam zaměstnanců, otevírací dobu a podobně, aby bylo možné správně nastavit systém. Uživatel se také zavazuje zaplatit Poskytovateli cenu dle smlouvy ve stanoveném termínu a způsobem uvedeným ve smlouvě. Okamžitě informuje Poskytovatele o všech změnách a jiných okolnostech, které ovlivňují plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. Uživatel nesmí užívat ochranné známky, nezapsaná označení Poskytovatele nebo související s Rezervačním systémem, shodná nebo podobná doménová jména v rozporu se zájmy Poskytovatele a mimo rámec stanovený touto smlouvou. Uživatel si uvědomuje, že tato smlouva mu nepřináší žádná práva na duševní vlastnictví Poskytovatele. Uživatel má oprávnění využívat Rezervační systém pouze pro účely stanovené touto smlouvou.

1.6. Poskytovatel může poskytovat službu Rezervačního systému i prostřednictvím třetích osob. Poskytovatel může umožnit svým smluvním partnerům zprostředkovat rezervace pomocí rezervačního formuláře nebo widgetu Rezervačního systému na jejich stránkách nebo v jejich aplikacích a jinými vhodnými způsoby. Poskytovatel není zodpovědný za nefunkčnost systému způsobenou třetími stranami.

1.7. Poskytovatel se zavazuje zajistit funkčnost Rezervačního systému a řešit případné technické problémy související s jeho provozem neprodleně. Poskytovatel neodpovídá za nefunkčnost systému způsobenou třetími stranami. Uživatel se zavazuje snést případné technické odstávky Rezervačního systému s maximálním trváním 2 dny na jednotlivou odstávku. V této souvislosti Uživatel nemá nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku vůči Poskytovateli.

2. Rezervace s platbou

2.1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Uživateli technické řešení pro realizaci prodeje Rezervací s platbou, zahrnující inkasování úhrady, vyhotovení a odeslání Potvrzení uhrazené rezervace/zálohy na e-mail klienta.

2.2. Detaily o plnění budou uvedeny v prezentaci na Stránce.

2.3. Nabídka je aktivní od jejího zveřejnění na Stránce. Trvání Nabídky, t.j. možnost zakoupit Rezervaci, je stanoveno dohodou mezi Uživatelem (Prodávajícím) a Provozovatelem. Provozovatel ani Prodávající nejsou vázáni žádnou minimální dobou trvání Nabídky.

2.4. Jednotlivá Nabídka se stává závaznou pro Uživatele v momentě jejího zveřejnění na Stránce. Uživatel může zveřejnit, aktualizovat a měnit Nabídku ve vlastním uživatelském rozhraní na Stránce. Uživatel také vlastním uživatelským rozhraním určuje, která Nabídka obsahuje Rezervaci s platbou.

2.5. Smluvní strany se dohodly, že platební operace za účelem zaplacení Ceny Rezervace s platbou nebo její části se budou realizovat mezi Klientem a Uživatelem prostřednictvím Poskytovatele. Platba se uskutečňuje na účet zřízené Poskytovatelem, a následná úhrada proběhne na účet Uživatele nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo Plnění Rezervace provedeno. Uživatel může dostávat pravidelné zálohy za úhrady Cen Rezervací s platbou a záloh v intervalech dle dohody. Uživatel uděluje Poskytovateli plnou moc k přebírání těchto úhrad.

2.6. Objednávka Rezervace s platbou nebo se zálohovou platbou a její následná koupě se realizuje pouze prostřednictvím Stránky a postupu na ní stanoveného. Platební možnosti zahrnují platební kartu. Potvrzení rezervace přijde na Účet a e-mail Kupujícího do 1 hodiny od uhrazení částky. Kupující musí dokončit objednávku na stránce booqme.sk pro zaslání potvrzení o uhrazení rezervace.

2.7. Daňové doklady vydává Uživatel jako prodávající v souvislosti s Rezervací s platbou. Kupující i Uživatel si uvědomují, že Provozovatel není prodávajícím ani poskytovatelem Plnění.

2.8. Po přijetí platby Klientovi se odešle potvrzující e-mail o rezervaci. Uživatel bude informován o Rezervaci s platbou nebo se zálohovou platbou v uživatelském rozhraní na dashboard.booqme.sk.

2.9. Uživatel, jako dodavatel Plnění, je zodpovědný za kvalitu, dodání a plnění práv Kupujícího v souvislosti s Rezervací s platbou nebo se zálohovou platbou.

2.10. Provozovatel neodpovídá za věci uvedené v bodě 2.9., a Kupující to bere na vědomí. Provozovatel je zodpovědný pouze za řádné a včasné dodání potvrzení o Rezervaci.

3. Cena a platební podmínky

3.1. Cena rezervačního systému se odvíjí od vybraného balíku a podléhá platnému ceníku a podmínkám pro získání Zvýhodněné ceny za balík. Uživatel si může objednat službu ve formě předplatného na období 1, 3, 6 nebo 12 měsíců.

3.2. Cena služeb Rezervačního systému Booqme. (dále "Cena služeb") je uvedena v podepsané smlouvě dle zvolené verze a v souladu s ceníkem Poskytovatele zveřejněným na booqme.sk (dále "Ceník").

3.3. Poplatek za zpracování úhrady, patřící Poskytovateli, je specifikován v podepsané smlouvě za rezervace uskutečněné prostřednictvím rezervačního systému booqme. Poskytovatel bude vyúčtovávat tento poplatek na měsíční bázi za všechny uskutečněné Rezervace s platbou.

3.4. Daňové doklady (faktury) budou vystaveny opakovaně po celou dobu platnosti smlouvy. První fakturační období začíná dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Faktury budou doručeny elektronicky na e-mail Uživatele uvedený v záhlaví smlouvy nebo oznámený Uživatelem písemně. Faktury je Uživatel povinen uhradit bezhotovostně na bankovní účet Poskytovatele uvedený na faktuře.

3.5. Lhůta splatnosti faktur je 14 dní ode dne vystavení faktury, pokud není dohodnuto jinak písemně. V případě prodlení s úhradou platby více než 10 dnů má Poskytovatel právo pozastavit plnění dle smlouvy.

3.6. Smluvní strany uznávají vzájemné pohledávky, zahrnující pohledávku Zprostředkovatele z titulu provize a úhrady faktur se Zájemcem z důvodu nároku na předání cen z Rezervací s platbou nebo z cen zálohových plateb.

3.7. Uživatel může přecházet mezi různými verzemi dle splněných podmínek souhlasu Poskytovatele. Změna verze se provede patřičnou změnou smlouvy a je účinná od začátku nového předplatného období.

3.8. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit Ceník kdykoli. Změna cen nemá vliv na stávající dohodnuté ceny až do doby ukončení smlouvy nebo dohody o změně služby resp. do doby odsouhlasení nových VOP.

4. Ochrana osobních údajů

4.1. V rámci této smlouvy se použijí následující definice, které mají následující význam:

Osobní údaje: Údaje týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby. Taková osoba je identifikovatelná přímo nebo nepřímo, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru nebo na základě jedné či více charakteristik nebo znaků, které tvoří její fyzickou, fyziologickou, psychickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů ( č. 18/2018 Sb.). Osobní údaje zahrnují zejména: jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo.

Dotyčná osoba: Každá fyzická osoba, které se osobní údaje týkají.

Provozovatel: Uživatel ve smyslu ustanovení § 4 ods. 2 písm. b) Zákona o ochraně osobních údajů, který zpracovává Osobní údaje Dotčených osob v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími příslušnými právními předpisy.

Zprostředkovatel: Poskytovatel ve smyslu ustanovení § 4 ods. 2 písm. d) Zákona o ochraně osobních údajů, který zpracovává Osobní údaje Dotčených osob jménem Uživatele jako Provozovatele. Toto zpracování se provádí v rozsahu a za podmínek dohodnutých s Uživatelem jako Provozovatelem v rámci této smlouvy a v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a ostatními příslušnými právními předpisy.

4.2. Po uzavření Smlouvy pověřuje Zákazník jako Provozovatel (dále jen „Provozovatel“) společnost DigitalFox. r. o. jako zprostředkovatele (dále jen „Zprostředkovatel“) ke zpracování Osobních údajů jménem Provozovatele, a to podle účelů a prostředků, které určil Provozovatel. Toto zpracování se provádí v souladu se zdokumentovanými pokyny Provozovatele uvedenými v této Smlouvě, v souladu s Nařízením o ochraně údajů fyzických osob (GDPR) a dalšími příslušnými právními předpisy. Provozovatel prohlašuje, že při výběru zprostředkovatele postupoval v souladu s GDPR a Zákonem, přičemž dbal na to, aby Zprostředkovatel poskytl dostatečné záruky na přijetí technických a organizačních opatření, aby zpracování Osobních údajů splňovalo požadavky podle GDPR a Zákona.

4.3. Společnost DigitalFox. r. o. jako Zprostředkovatel se zavazuje zpracovávat Osobní údaje Dotčených osob (hostů) výlučně v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy, se Zákonem o ochraně osobních údajů a ostatními příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

4.4. Uživatel jako Provozovatel pověřuje společnost DigitalFox s. r. o. jako Zprostředkovatele, aby jeho jménem zpracovávala Osobní údaje Dotčených osob (hostů). Toto zpracování se provádí za účelem řádného výkonu všech práv a povinností podle této smlouvy. Osobní údaje, které mohou být zpracovány, zahrnují jména, příjmení, kontaktní údaje (telefonní čísla, e-mailové adresy) Dotčených osob včetně dalších informací souvisejících s rezervací.

4.5. Společnost DigitalFox. r. o. jako Zprostředkovatel zpracovává Osobní údaje Dotčených osob (hostů) pro Uživatele ve svém informačním systému s názvem Booqme.

4.6. Osobní údaje Dotčených osob (hostů) se v informačním systému DigitalFox s. r. o. zpracovávají za účelem elektronického rezervování služeb a provádění rezervací v souladu s touto smlouvou. Pokud je rezervace uskutečněna prostřednictvím on-line formuláře, informace o rezervaci se zasílají Uživateli.

4.7. Smluvní strany se dohodly, že Zprostředkovatel zpracovává Osobní údaje Dotčených osob pro účely podle této smlouvy v rozsahu zpracovatelských operací, které jsou nezbytné pro plnění účelu jejich zpracování podle této smlouvy.

4.8. Společnost DigitalFox. r. o. jako Zprostředkovatel je oprávněna zpracovávat Osobní údaje od data účinnosti této Smlouvy a po dobu jejího celého trvání podle ustanovení Smlouvy.

4.9. Uživatel pověřuje Zprostředkovatele ke zpracování Osobních údajů za účelem provedení rezervace v elektronickém rezervačním systému booqme.sk. Zpracování může zahrnovat automatizované a neautomatizované operace, včetně shromažďování, zaznamenávání, pořádání, přepracování, vyhledávání, poskytování, zpřístupňování, prohlížení, přeskupování, kombinování, přemísťování, využívání, uchovávání, blokování, likvidace, přeshraničního přenosu a zveřejňování

.

4.10. Zprostředkovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob patřících do kategorie zaměstnanci, dohodáři, brigádníci a jiné osoby Uživatele, jakož i statutáři, majitelé, dodavatelé, odběratelé, zákazníci, zprostředkovatelé a jiné osoby související s GDPR. Zpracovávané údaje zahrnují zejména jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

4.11. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat i jiné osobní údaje dotyčných osob, jsou-li uvedeny v dokumentech poskytnutých dotyčnou osobou nebo Uživatelem a je-li jejich zpracování nezbytné pro účely této smlouvy.

4.12. Uživatel se zavazuje, že nebude v aplikaci uvádět zvláštní a citlivé údaje v souladu s GDPR.

4.13. Poskytovatel se zavazuje, že bude zpracovávat pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na rozsah, který je nezbytný s ohledem na účely, pro které se zpracovávají.

4.14. Povinnosti Provozovatele a Zprostředkovatele:

 - Uživatel je povinen plnit všechny povinnosti, které mu vyplývají z Nařízení o ochraně údajů fyzických osob (GDPR) a Zákona o ochraně osobních údajů vůči dotčeným osobám. To zahrnuje zejména povinnosti vyplývající z kapitol III, IV GDPR, jakož i za plnění všech informačních povinností vůči dotčeným osobám a získávání případných souhlasů, a nese plnou odpovědnost za řádné plnění těchto povinností.

4.15. Povinnosti Poskytovatele:

 - Zpracovávat Osobní údaje pouze na základě písemných pokynů Uživatele, i v případě přenosu osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace .

 - Zachovávat mlčenlivost o všech informacích získaných při plnění Smlouvy a zpracování Osobních údajů, i po skončení účinnosti Smlouvy. p>

 - Zajistit, aby osoby oprávněné zpracovávat Osobní údaje zachovávaly mlčenlivost o informacích, které získali.

 - Provádět opatření k zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů, včetně pseudonymizace a šifrování, a dodržovat ostatní technická a organizační opatření.

 - Poskytnout součinnost při plnění povinností Uživatele vůči dotyčným osobám a zajistit součinnost při auditech ochrany osobních údajů a kontrolách.

 - Vymazat nebo vrátit Osobní údaje Uživateli po skončení Smlouvy a odstranit stávající kopie obsahující osobní údaje, pokud to nebrání zvláštní předpis nebo mezinárodní smlouva.

 - Poskytnout Uživateli potřebné informace k prokázání plnění povinností a poskytnout součinnost při auditech ochrany osobních údajů.

 - Informovat Uživatele o porušení zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy týkající se ochrany osobních údajů.

4.16. Uživatel uděluje Poskytovateli všeobecný písemný souhlas k pověření dalšího zprostředkovatele ke zpracování Osobních údajů. Hosting poskytuje společnost https://www.websupport.sk/ Websupport s. r. o. Online chat poskytuje společnost https://www.smartsupp.com/ Smartsupp.com, s.r.o.

4.17. Poskytovatel jako Zprostředkovatel je povinen předem informovat Uživatele o pověření dalšího zprostředkovatele. Tuto informaci poskytuje zasláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty na e-mail uvedený v záhlaví Smlouvy nebo prostřednictvím Aplikace. Pokud Uživatel ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení informace o zapojení nového zprostředkovatele neoznámí Poskytovateli svůj nesouhlas, považuje se, že Uživatel s tímto pověřením zprostředkovatele souhlasí.

4.18. V případě, že zprostředkovatel zapojí do provádění zvláštních zpracovatelských činností jménem Uživatele dalšího zprostředkovatele, je povinen uložit tomuto dalšímu zprostředkovateli stejné povinnosti týkající se ochrany osobních údajů, jako jsou stanoveny ve Smlouvě mezi Uživatelem a Poskytovatelem nebo v jiném právním úkonu. Tyto povinnosti zahrnují zejména poskytnutí dostatečných záruk na přijetí přiměřených technických a organizačních opatření s cílem zajistit, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky této Smlouvy, GDPR a Zákona. Odpovědnost vůči Uživateli za plnění těchto povinností nese Poskytovatel.

5. Práva a povinnosti Uživatele

5.1. Uživatelský účet je oprávněn používat pouze Uživatel, tedy osoba, která vyplnila a odeslala Poskytovateli řádně vyplněný formulář. Pokud Uživatel předá přihlašovací údaje do svého uživatelského účtu třetí osobě, nese samostatně a bez účasti Poskytovatele následky za případné škody, které jemu nebo Poskytovateli nebo jakékoli třetí osobě v souvislosti s užíváním služby třetí osobou vzniknou.

5.2. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovateli nezajišťuje archivaci registraturních záznamů, ani uchovávání dat vytvořených Uživatelem.

5.3. Uživatel má právo používat uživatelský účet za účelem využívání služby.

5.4. Uživatel je povinen zaplatit za poskytnutí služby Poskytovateli cenu v rozsahu a způsobem v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami a v souladu s platným ceníkem zpřístupněným na internetové stránce.

5.5. Uživatel je povinen postupovat tak, aby nedošlo k neoprávněnému vstupu do uživatelského účtu osobou, která ke vstupu do tohoto účtu není oprávněna, zejména je povinen provést veškerá opatření, aby zamezil úniku údajů přihlašovacího jména a hesla, jinak odpovídá za veškerou škodu, kterou v důsledku této skutečnosti utrpí Poskytovatel nebo jakákoli jiná třetí osoba.

5.6. Pokud Uživatel zjistí, že hrozí nebo se již uskutečnil zásah do práv Poskytovatele nebo práv jakýchkoli třetích osob, je povinen o této skutečnosti neprodleně uvědomit Poskytovatele.

5.7. Obsah Uživatele má Uživatel právo archivovat na datovém úložišti určeném Poskytovatelem do skončení poskytování služby; za skončení poskytování služby se považuje okamžik skončení posledního dne období, během kterého uživatel využíval službu, za kterou uhradil cenu. Uživatel bude mít právo vstupu do uživatelského účtu i po skončení poskytování služby do momentu výmazu údajů z úložiště dat; po skončení poskytování služby uživatel nebude moci vytvářet nový uživatelský obsah.

5.8. V případě, že Poskytovatel zjistí, že Uživatel ukládá na úložiště dat určené Poskytovatelem v rámci využívání služby data, která zasahují nebo objektivně mohou zasahovat do práv Poskytovatele nebo do práv jakýchkoli jiných třetích osob, Poskytovatel má právo jednostranně odstranit obsah uživatele z úložiště dat jeho smazáním . Před uskutečněním tohoto záměru Poskytovatel o zamýšleném úkonu Uživatele uvědomí. Poskytovatel v takovém případě neodpovídá za škodu, která v důsledku tohoto jednání může Uživateli nebo jakékoli třetí osobě vzniknout. Poskytovatel si zároveň vyhrazuje právo smazat tento uživatelský účet, bez vrácení zaplacené ceny za používání služby.

5.9. V případě, že Uživatel zjistí nedostatky služby je povinen je neprodleně, tzn. nejpozději ve lhůtě 3 dnů ode dne zjištění těchto nedostatků, nahlásit Poskytovateli. V případě nenahlášení nedostatků služby v uvedené lhůtě, Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou touto chybou vůči Uživateli.

5.10. Po ukončení používání služby v průběhu řádného provozu služby uživateli nepatří nárok na vrácení zaplacené ceny za používání služby.

5.11. Uživatel je oprávněn jednostranně ukončit používání služby kdykoli.

6. Práva a povinnosti Poskytovatele

6.1. Poskytovatel poskytuje prostřednictvím internetové stránky Uživatelům službu, a to úplatně nebo bezúplatně. O bezúplatnosti poskytování služby ao době trvání poskytování služby bezplatně rozhoduje jednostranně Poskytovatel.

6.2. Při poskytování služby Poskytovatel vytvoří uživateli podmínky pro řádné používání služby.

6.3. Poskytovatel jako právnická osoba zprostředkuje službu pro účely podnikání a to výlučně pro předměty podnikání zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb, administrativní služby a počítačové služby.

6.4. Poskytovatel je povinen zajistit, aby byla služba poskytována nepřetržitě po dobu jejího poskytování. Za porušení povinností společnosti se nepovažuje přerušení poskytování služby v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. Za porušení povinností se rovněž nepovažuje přerušení poskytování služby z důvodu servisních zásahů společnosti.

6.5. Poskytovatel se zavazuje informovat uživatele o všech podstatných změnách, které se týkají Uživatele

6.6. Poskytovatel má právo získávat a používat údaje o Uživateli a jakýchkoli jiných třetích osobách z jiných veřejně dostupných zdrojů nebo ze soukromých zdrojů, při respektování právního řádu České republiky.

6.7. Poskytovatel má právo jednostranně zrušit uživatelský účet Uživatele a odstranit obsah uživatele z úložiště dat, pokud uživatel poruší některou ze svých povinností podle všeobecných obchodních podmínek, bez vrácení zaplacené ceny za používání služby.

6.8. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně doplnit nebo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky

7. Platební podmínky

7.1. Poskytovatel má právo na zaplacení ceny za poskytnutí služby dle platného ceníku zpřístupněného Poskytovatelem na internetové stránce. Společnost si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu ceny za poskytnutí služby. V případě, že dojde ke změně ceny za službu, Poskytovatel je povinen respektovat cenu za službu dle ceníku platného v době vzniku právního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem po dobu, po kterou má cena platit.

7.2. Klient a Uživatel mají povinnost zaplatit cenu za poskytnutí služby prostřednictvím platební brány.

7.3. Cena se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání na účet společnosti.

8. Ukončení právního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem

8.1. Účastníci právního vztahu se mohou dohodnout na jeho ukončení dohodou.

8.2. Poskytovatel a Uživatel mají právo právní vztah ukončit jednostranně, pokud to vyplývá ze zvláštních ustanovení všeobecných obchodních podmínek.

8.3. Po ukončení právního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem je Poskytovatel oprávněn odstranit obsah Uživatele z úložiště dat jeho vymazáním nejdříve uplynutím 10 dnů ode dne ukončení právního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

9. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

9.1. Poskytovatel se zavazuje, že při práci s osobními údaji klienta a jeho hostů bude jednat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č.j. 18/2018 Sb. v aktuálním znění.

9.2. Tato smlouva se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku č.j. 513/1991 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

9.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami. Podpis se považuje také za sken a následné doručení druhé straně e-mailem, přičemž druhá strana také podepíše a naskenuje a odešle první strana. Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

9.4. Poskytovatel je oprávněn převést (postoupit) práva a povinnosti z této smlouvy, ať už částečně nebo v celé své podobě, na třetí osobu bez souhlasu Uživatele.

9.5. Uživatel bere na vědomí, že jednotlivé funkcionality nemusí být dostupné ve všech modulech rezervačního systému.

9.6. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem jejich zpřístupnění na internetových stránkách.