Všeobecné obchodné podmienky

platné a účinné pri používaní internetovej stránky www.booqme.sk, www.booqme.eu, www.booqme.cz a poskytovaní služby booqme

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právny vzťah medzi obchodnou spoločnosťou DigitalFox s. r. o. , okresný úrad Senec, IČO 53 575 075, DIČ 2121418519 so sídlom Kysucká 14C, 903 01, Senec (ďalej len „spoločnosť“) a návštevníkom vznikajúceho pri prehliadaní obsahu internetovej stránky a právny vzťah medzi spoločnosťou a používateľom vznikajúceho pri využívaní služby používateľom. Návštevník a používateľ sú viazaní pravidlami upravenými týmito všeobecnými obchodnými podmienkami od okamihu nadobudnutia postavenia návštevníka alebo používateľa.

1.2. Právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, a to aj v prípade, že je prítomný cudzí prvok, resp. právny poriadok iného štátu.

2. Definície základných pojmov

2.1. Internetová stránka je internetová stránka, ktorej obsah sa návštevníkovi a používateľovi zobrazí v internetovom prehliadači po zadaní adresy domény v znení www.booqme.sk (ďalej len „doména“) alebo akejkoľvek subdomény, ktorá priamo alebo nepriamo súvisí s touto doménou.

2.2. Obsahom internetovej stránky sú všetky grafické, textové alebo iné obsahy, ktoré sa návštevníkovi alebo používateľovi zobrazia pri prehliadaní internetovej stránky alebo pri využívaní služby.

2.3. Návštevník je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej sa v internetovom prehliadači zobrazí sa obsah internetovej stránky. Osoba, ktorá nie je používateľom a prezerá si obsah internetovej stránky sa považuje za návštevníka do momentu úspešnej registrácie používateľa.

2.4. Používateľ je právnická osoba, ktorá vyplnila registračný formulár pravdivými údajmi a zaregistrovala sa pre používanie služby poskytovanej spoločnosťou. V prípade, že používateľ umožní využívanie služby tretej osobe, s ktorou je v pracovnom pomere alebo obdobnom pomere alebo je členom právnickej osoby, ktorá je používateľom, sa pojem používateľ rozširuje aj na túto osobu, pričom vystupuje za používateľa v plnom rozsahu.

2.5. Registráciou je uvedenie všetkých pravdivých a správnych údajov, ktoré spoločnosť vyžaduje v registračnom formulári pre používanie služby používateľom, uvedenie súhlasu so všeobecnými obchodnými podmienkami a uvedenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

2.6. Používateľský účet je pracovné prostredie používateľa na internetovej stránke, ku ktorému získa používateľ prístup po vykonaní registrácie a ktorý slúži na využívanie služby používateľom. Prístup ku každému používateľskému účtu je definovaný unikátnym spojením prihlasovacieho mena a hesla. Používateľský účet je viazaný na jednu e-mailovú adresu, ktorú uvedie používateľ. Vyjadrenie súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti je povinnou a bezpodmienečnou súčasťou vytvorenia používateľského účtu.

2.7. Obsah používateľa je dátový obsah vytvorený používateľom prostredníctvom programového prostredia internetovej stránky cez používateľský účet a uložený na úložisko dát spoločnosti. Obsah používateľa nie je obsahom internetovej stránky a je výlučne majetkom používateľa.

2.8. Služba je rezervačný systém, ktorý funguje ako elektronická rezervačná kniha, pomocou ktorej si klient Užívateľa rezervuje službu Užívateľa s použitím online formulára. Rezervačný formulár môže byť prístupný na webstránke Užívateľa. Službu poskytuje spoločnosť za odplatu, za ceny podľa aktuálneho cenníka sprístupneného na internetovej stránke alebo bezodplatne. Spoločnosť má právo vytvoriť balíček služby, ktorým sa umožní prístup používateľa k službe za zvýhodnených podmienok, pričom balíček je obmedzený na určité časové obdobie, podľa aktuálneho cenníka sprístupneného na internetovej stránke. Súčasťou služby je aj uchovávanie informácií a obsahu používateľa, ktoré používateľ zadá do služby.

2.9. Technické zariadenie je zariadenie umožňujúce pripojenie k internetovej stránke, prezeranie obsahu internetovej stránky a využívanie služby. Technickým zariadením je najmä osobný počítač, notebook, tablet alebo smartfón.

3. Pravidlá pre prezeranie internetovej stránky

3.1. Návštevník má právo prezerať si obsah internetovej stránky s využitím technického zariadenia.

3.2. Návštevník je povinný pri prezeraní internetovej stránky a akejkoľvek časti obsahu internetovej stránky postupovať takým spôsobom, aby svojim konaním nezasahoval do práv spoločnosti, iných návštevníkov, iných používateľov alebo akýchkoľvek tretích osôb.

3.3. Návštevník nesmie z prostredia internetovej stránky vykonať stiahnutie obsahu internetovej stránky alebo akejkoľvek jeho časti do technického zariadenia, ani si z obsahu internetovej stránky vyhotovovať žiaden obrazový záznam, zvukový záznam alebo zvukovoobrazový záznam.

4. Pravidlá pre registráciu a podmienky používania

4.1. V prípade, že návštevník má záujem využívať službu, je povinný vykonať registráciu prostredníctvom registračného formulára sprístupneného na internetovej stránke. Používateľ si počas registrácie vyberie jeden z balíčkov uvedených na internetovej stránke podľa podmienok uvedených v cenníku spoločnosti.

4.2. Návštevník je povinný uviesť v registračnom formulári všetky povinné údaje v rozsahu určenom spoločnosťou. Návštevník je povinný uviesť údaje, ktoré sú pravdivé a správne. V prípade, že v registračnom formulári návštevník uvedie nepravdivé údaje alebo nesprávne údaje a bude na základe týchto údajov neoprávnene požívať postavenie používateľa, zodpovedá za všetku spôsobenú škodu bez akejkoľvek spoluúčasti spoločnosti.

4.3. Momentom odoslania registračného formulára obsahujúceho všetky povinné údaje, ktoré sú pravdivé a správne návštevník získava postavenie používateľa. Nevyhnutnou súčasťou riadne vyplneného formulára je aj vyjadrenie súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a to formou označenia príslušných políčok pri registrácii.

4.4. Po úspešnom odoslaní riadne vyplneného formulára, spoločnosť zriadi používateľovi používateľský účet, ktorý je používateľ oprávnený používať pri využívaní služby a odošle používateľovi, na ním uvedenú e-mailovú adresu, aktivačný kód. Registrácia je dokončená aktiváciou účtu prostredníctvom aktivačného kódu.

5. Práva a povinnosti používateľa

5.1. Používateľský účet je oprávnený používať len používateľ, teda osoba, ktorá vyplnila a odoslala spoločnosti riadne vyplnený formulár. Ak používateľ odovzdá prihlasovacie údaje do svojho používateľského účtu tretej osobe, nesie samostatne a bez účasti spoločnosti následky za prípadné škody, ktoré jemu alebo spoločnosti alebo akejkoľvek tretej osobe v súvislosti s užívaním služby treťou osobou vzniknú.

5.2. V prípade, že spoločnosť zistí, že odoslaný registračný formulár nie je riadne vyplneným formulárom, spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranného zrušenia používateľského účtu a nenávratného odstránenia celého obsahu používateľa jeho vymazaním z úložiska dát bez vrátenia zaplatenej ceny za používanie služby. Spoločnosť v takomto prípade nezodpovedá za prípadnú vzniknutú škodu akejkoľvek tretej osobe.

5.3. Každý používateľ má právo registrovať sa iba raz a využívať službu prostredníctvom jediného používateľského účtu; pričom každý používateľský účet je viazaný na jednu e-mailovú adresu. V prípade, že sa už registrovaný používateľ registruje opätovne, a to popri existencii jeho používateľského účtu, spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne odstrániť neskôr vzniknutý duplicitný používateľský účet bez vrátenia zaplatenej ceny za používanie služby. V takomto prípade, keďže ide o podmienku pre existenciu práva používateľa užívať službu, používateľovi nevzniká právo na náhradu prípadnej škody.

5.4. Používateľ berie na vedomie, že spoločnosť nezabezpečuje archiváciu registratúrnych záznamov, ani uchovávanie dát vytvorených používateľom.

5.5. Používateľ má právo používať používateľský účet za účelom využívania služby.

5.6. Používateľ je povinný zaplatiť za poskytnutie služby spoločnosti cenu v rozsahu a spôsobom v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami a v súlade s platným cenníkom sprístupneným na internetovej stránke.

5.7. Používateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do používateľského účtu osobou, ktorá na vstup do tohto účtu nie je oprávnená, najmä je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku údajov prihlasovacieho mena a hesla, inak zodpovedá za všetku škodu, ktorú v dôsledku tejto skutočnosti utrpí spoločnosť alebo akákoľvek iná tretia osoba.

5.8. Ak používateľ zistí, že hrozí alebo sa už uskutočnil zásah do práv spoločnosti alebo práv akýchkoľvek tretích osôb, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť spoločnosť.

5.9. Používateľ má právo vykonať stiahnutie konkrétneho obsahu určeného spoločnosťou a zároveň pri využívaní údajov nahrávať na úložisko dát určené spoločnosťou dáta spojené s podnikateľskou činnosťou používateľa ako obsah používateľa.

5.10. Obsah používateľa má používateľ právo archivovať na dátovom úložisku určenom spoločnosťou do skončenia poskytovania služby; za skončenie poskytovania služby sa považuje okamih skončenia posledného dňa obdobia, počas ktorého používateľ využíval službu, za ktorú uhradil cenu. Používateľ bude mať právo vstupu do používateľského účtu aj po skončení poskytovania služby do momentu výmazu údajov z úložiska dát; po skončení poskytovania služby používateľ nebude môcť vytvárať nový používateľský obsah.

5.11. V prípade, že spoločnosť zistí, že používateľ ukladá na úložisko dát určené spoločnosťou v rámci využívania služby dáta, ktoré zasahujú alebo objektívne môžu zasahovať do práv spoločnosti alebo do práv akýchkoľvek iných tretích osôb, spoločnosť má právo jednostranne odstrániť obsah používateľa z úložiska dát jeho zmazaním. Pred uskutočnením tohto zámeru spoločnosť o zamýšľanom úkone používateľa upovedomí. Spoločnosť v takomto prípade nezodpovedá za škodu, ktorá v dôsledku tohto konania môže používateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe vzniknúť. Spoločnosť si zároveň vyhradzuje právo zmazať tento používateľský účet, bez vrátenia zaplatenej ceny za používanie služby.

5.12. V prípade, že používateľ zistí nedostatky služby je povinný ich bezodkladne, t.j. najneskôr v lehote 3 dní odo dňa zistenia týchto nedostatkov, nahlásiť spoločnosti. V prípade nenahlásenia nedostatkov služby v uvedenej lehote, spoločnosť nezodpovedá za škodu vzniknutú touto chybou voči používateľovi.

5.13. Po ukončení používania služby v priebehu riadnej prevádzky služby používateľovi nepatrí nárok na vrátenie zaplatenej ceny za používanie služby.

5.14. Používateľ je oprávnený jednostranne ukončiť používanie služby kedykoľvek.

6. Práva a povinnosti spoločnosti

6.1. Spoločnosť poskytuje prostredníctvom internetovej stránky používateľom službu, a to odplatne alebo bezodplatne. O bezodplatnosti poskytovania služby a o dobe trvania poskytovania služby bezodplatne rozhoduje jednostranne spoločnosť.

6.2. Pri poskytovaní služby spoločnosť vytvorí používateľovi podmienky na riadne používanie služby.

6.3. Spoločnosť ako právnická osoba sprostredkuje službu na účely podnikania a to výlučne pre predmety podnikania sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, administratívne služby a počítačové služby.

6.4. Spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby bola služba poskytovaná nepretržite po dobu jej poskytovania. Za porušenie povinností spoločnosti sa nepovažuje prerušenie poskytovania služby v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Za porušenie povinností sa rovnako nepovažuje prerušenie poskytovania služby z dôvodu servisných zásahov spoločnosti.

6.5. Spoločnosť sa zaväzuje informovať používateľa o všetkých podstatných zmenách, ktoré sa týkajú používateľa

6.6. Spoločnosť má právo získavať a používať údaje o používateľovi a akýchkoľvek iných tretích osobách z iných verejne dostupných zdrojov alebo zo súkromných zdrojov, pri rešpektovaní právneho poriadku Slovenskej republiky.

6.7. Spoločnosť má právo jednostranne zrušiť používateľský účet používateľa a odstrániť obsah používateľa z úložiska dát, ak používateľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa všeobecných obchodných podmienok, bez vrátenia zaplatenej ceny za používanie služby.

6.8. Ak používateľ neuhradí cenu za používanie služby ani v lehote 10 dní odo dňa splatnosti zálohovej faktúry, spoločnosť sa môže domáhať zaplatenia ceny za službu na príslušnom súde Slovenskej republiky. Bod 6.7. týmto nie je dotknutý.

6.9. Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne doplniť alebo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky

7. Platobné podmienky

7.1. Spoločnosť má právo na zaplatenie ceny za poskytnutie služby podľa platného cenníka sprístupneného spoločnosťou na internetovej stránke. Spoločnosť si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu ceny za poskytnutie služby. V prípade, že dôjde k zmene ceny za službu, spoločnosť je povinná rešpektovať cenu za službu podľa cenníka platného v dobe vzniku právneho vzťahu medzi spoločnosťou a používateľom po dobu, počas ktorej má cena platiť.

7.2. Návštevník a používateľ majú povinnosť zaplatiť cenu za poskytnutie služby prostredníctvom platobnej brány.

7.3. Cena sa považuje za zaplatenú okamihom jej pripísania na účet spoločnosti.

8. Ukončenie právneho vzťahu medzi spoločnosťou a používateľom

8.1. Účastníci právneho vzťahu sa môžu dohodnúť na jeho ukončení dohodou.

8.2. Spoločnosť a používateľ majú právo právny vzťah ukončiť jednostranne, ak to vyplýva z osobitných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.

8.3. Po ukončení právneho vzťahu medzi spoločnosťou a používateľom je spoločnosť oprávnená odstrániť obsah používateľa z úložiska dát jeho vymazaním najskôr uplynutím 10 dní odo dňa ukončenia právneho vzťahu medzi spoločnosťou a používateľom.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Spoločnosť sa pri ochrane osobných údajov návštevníka a používateľa spravuje všeobecnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právne záväznými predpismi Európskej únie, predovšetkým zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

9.2. Spoločnosť spracúva osobné údaje výlučne za účelom poskytovania služby. Návštevník a používateľ berú na vedomie, že spoločnosť spracúva osobné údaje, ktoré zadajú na internetovú stránku. Spoločnosť môže poveriť tretie osoby spracúvaním osobných údajov alebo oboznamovaním sa s nimi.

9.3. Spoločnosť zachováva mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré získa pri využívaní služby o používateľovi alebo o návštevníkovi. Spracúvatelia, poverení spoločnosťou, dodržiavajú mlčanlivosť v rovnakom rozsahu ako spoločnosť.

10. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

10.1. Právny vzťah medzi spoločnosťou a používateľom je výlučne obchodnoprávnym vzťahom, ktorý sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a inými normami obchodného práva, ktoré sa týkajú takého právneho vzťahu.

10.2. Spoločnosť pri poskytovaní služby nevstupuje do právneho vzťahu so spotrebiteľmi a s inými fyzickými osobami.

10.3. Vyhlásenie niektorého z bodov týchto všeobecných obchodných podmienok za neplatný nemá za následok neplatnosť všeobecných obchodných podmienok ako celku.

10.4. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich sprístupnenia na internetovej stránke.