Všeobecné obchodné podmienky

Poskytovateľ DigitalFox s. r. o., Kysucká 14C, Senec 903 01, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: sro, vložka číslo: 150562/B

IČO: 53 575 075

DIČ: 2121418519

IČ DPH: SK2121418519

Definícia pojmov

Stránka, ktorú prevádzkuje Poskytovateľ, je dostupná na internetovej adrese booqme.sk, booqme.cz a booqme.eu

Užívateľ, ktorý je Prevádzkovateľ, ponúka alebo predáva konkrétne služby a prenájmy uvedené na Stránke.

Plnenie je tovar alebo služba, ktorú Užívateľ poskytuje Klientovi a je uvedená v Ponuke na stránke.

Rezervácia je elektronický údaj v rezervačnom systéme, ktorý potvrdzuje časovo obmedzené právo Klienta voči Užívateľovi, aby mu Užívateľ poskytol Plnenie.

Rezervácia s platbou je potvrdenie o časovo obmedzenom práve Klienta voči Užívateľovi, pričom Rezervácia s platbou môže byť Užívateľovi preukázaná v elektronickej podobe. Klient uhradí Cenu Plnenia už pri rezervácii Ponuky.

Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná a rezervuje alebo kúpi a rezervuje Ponuku na Stránke, resp. na základe Rezervácie s platbou uplatní nárok na Plnenie u Užívateľa.

Cena Rezervácie s platbou je cena platenej rezervácie vrátane sumy DPH, za ktorú sa predáva v Ponuke na Stránke.

Ponuka je ponuka / súbor ponúk na Rezerváciu konkrétnych termínov alebo Predaj rezervácii konkrétnych termínov Plnenia zverejnených na Stránke.

Poplatok za spracovanie úhrady je výška odmeny patriaca Poskytovateľovi za Rezervácie s platbou, ktoré boli zakúpené a uhradené Klientmi.

1. Predmet zmluvy

1.1. Rezervačný systém funguje ako elektronická rezervačná kniha s možnosťou platby vopred za rezervácie. Klient si prostredníctvom online formulára rezervuje službu (Ponuku) Užívateľa. Tento rezervačný formulár je prístupný na webovej stránke zmluvných strán, v mobilnej aplikácii Užívateľa, na Facebook stránke Užívateľa, na partnerských portáloch Poskytovateľa a podobne. Rezervačný systém je prístupný z viacerých zariadení a platforiem súčasne (tablet, PC, smartphone, notebook).

1.2. Klient má možnosť využiť Rezerváciu s možnosťou platby vopred (ďalej tiež „Rezervácia s platbou“), čo znamená vyžadovanie platby vopred za rezerváciu od zákazníka. Rezervácia s platbou je potvrdením časovo obmedzeného práva Klienta voči Užívateľovi, aby mu Užívateľ poskytol Plnenie. Užívateľ si určuje storno podmienky voči klientom v administratívnom rozhraní Rezervačného systému.

1.3. Užívateľ môže využiť odoslanie SMS pripomienky o evidencii rezervácie klientovi. Táto služba je prevádzkovaná na báze kreditného systému, a Užívateľ môže zakúpiť SMS kredit v administratívnom rozhraní Rezervačného systému. Po úhrade SMS kreditu bude Užívateľovi do 7 pracovných dní zaslaná faktúra na email uvedený v administratívnom rozhraní. Užívateľ bude informovaný o stave kreditu vo svojom užívateľskom konte. Ak stav kreditu nepostačuje na zaslanie SMS potvrdenia, SMS potvrdenie nebude odoslané. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cenníka za Službu SMS pripomienky. Ak Užívateľ nesúhlasí so zmenou cenníka, Poskytovateľ ukončí poskytovanie Služby a vráti Užívateľovi hodnotu nevyčerpaného kreditu do momentu doručenia nesúhlasu Užívateľa.

1.4. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť správne fungovanie rezervačného systému, asistovať pri nastavení rezervačného formulára a jeho prepojení na webstránku a Facebook Užívateľa, poskytovať podporu a pomoc Užívateľovi.

1.5. Užívateľ sa zaväzuje používať Rezervačný systém v súlade s pokynmi Poskytovateľa a podľa ustanovení zmluvy. Užívateľ určí zodpovednú osobu alebo sám zadá zoznam poskytovaných služieb, zoznam zamestnancov, otváracie hodiny a podobne, aby bolo možné správne nastaviť systém. Užívateľ sa tiež zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi cenu podľa zmluvy v stanovenom termíne a spôsobom uvedeným v zmluve. Okamžite informuje Poskytovateľa o všetkých zmenách a iných okolnostiach, ktoré ovplyvňujú plnenie jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Užívateľ nesmie užívať ochranné známky, nezapísané označenia Poskytovateľa alebo súvisiace s Rezervačným systémom, zhodné alebo podobné doménové mená v rozpore so záujmami Poskytovateľa a mimo rámca stanoveného touto zmluvou. Užívateľ si uvedomuje, že táto zmluva mu neprináša žiadne práva na duševné vlastníctvo Poskytovateľa. Užívateľ má oprávnenie využívať Rezervačný systém iba na účely stanovené touto zmluvou.

1.6. Poskytovateľ môže poskytovať službu Rezervačného systému aj prostredníctvom tretích osôb. Poskytovateľ môže umožniť svojim zmluvným partnerom sprostredkovať rezervácie pomocou rezervačného formulára alebo widgetu Rezervačného systému na ich stránkach alebo v ich aplikáciách a inými vhodnými spôsobmi. Poskytovateľ nie je zodpovedný za nefunkčnosť systému spôsobenú tretími stranami.

1.7. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť funkčnosť Rezervačného systému a riešiť prípadné technické problémy súvisiace s jeho prevádzkou neodkladne. Poskytovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť systému spôsobenú tretími stranami. Užívateľ sa zaväzuje zniesť prípadné technické odstávky Rezervačného systému s maximálnym trvaním 2 dni na jednotlivú odstávku. V tejto súvislosti Užívateľ nemá nárok na náhradu škody alebo ušlého zisku voči Poskytovateľovi.

2. Rezervácia s platbou

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi technické riešenie na realizáciu predaja Rezervácií s platbou, zahrňujúce inkasovanie úhrady, vyhotovenie a odoslanie Potvrdenia uhradenej rezervácie/zálohy na e-mail klienta.

2.2. Detaily o plnení budú uvedené v prezentácii na Stránke.

2.3. Ponuka je aktívna od jej zverejnenia na Stránke. Trvanie Ponuky, t.j. možnosť zakúpiť Rezerváciu, je stanovené dohodou medzi Užívateľom (Predávajúcim) a Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ ani Predávajúci nie sú viazaní žiadnou minimálnou dobou trvania Ponuky.

2.4. Jednotlivá Ponuka sa stáva záväznou pre Užívateľa v momente jej zverejnenia na Stránke. Užívateľ môže zverejniť, aktualizovať a meniť Ponuku vo vlastnom užívateľskom rozhraní na Stránke. Užívateľ tiež vlastným užívateľským rozhraním určuje, ktorá Ponuka obsahuje Rezerváciu s platbou.

2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že platobné operácie za účelom zaplatenia Ceny Rezervácie s platbou alebo jej časti sa budú realizovať medzi Klientom a Užívateľom prostredníctvom Poskytovateľa. Platba sa uskutočňuje na účet zriadenej Poskytovateľom, a následná úhrada prebehne na účet Užívateľa najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo Plnenie Rezervácie uskutočnené. Užívateľ môže dostávať pravidelné zálohy za úhrady Cien Rezervácií s platbou a záloh v intervaloch podľa dohody. Užívateľ udeľuje Poskytovateľovi plnomocenstvo na preberanie týchto úhrad.

2.6. Objednávka Rezervácie s platbou alebo so zálohovou platbou a jej následná kúpa sa realizuje len prostredníctvom Stránky a postupu na nej stanoveného. Platobné možnosti zahŕňajú platobnú kartu. Potvrdenie rezervácie príde na Účet a e-mail Kupujúceho do 1 hodiny od uhradenia sumy. Kupujúci musí dokončiť objednávku na stránke booqme.sk pre zaslanie potvrdenia o uhradení rezervácie.

2.7. Daňové doklady vydáva Užívateľ ako predávajúci v súvislosti s Rezerváciou s platbou. Kupujúci i Užívateľ si uvedomujú, že Prevádzkovateľ nie je predávajúcim ani poskytovateľom Plnenia.

2.8. Po prijatí platby Klientovi sa odošle potvrdzujúci e-mail o rezervácii. Užívateľ bude informovaný o Rezervácii s platbou alebo so zálohovou platbou v užívateľskom rozhraní na dashboard.booqme.sk.

2.9. Užívateľ, ako dodávateľ Plnenia, je zodpovedný za kvalitu, dodanie a plnenie práv Kupujúceho v súvislosti s Rezerváciou s platbou alebo so zálohovou platbou.

2.10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za veci uvedené v bode 2.9., a Kupujúci to berie na vedomie. Prevádzkovateľ je zodpovedný len za riadne a včasné dodanie potvrdenia o Rezervácii.

3. Cena a platobné podmienky

3.1. Cena rezervačného systému sa odvíja od vybraného balíka a podlieha platnému cenníku a podmienkam na získanie Zvýhodnenej ceny za balík. Užívateľ si môže objednať službu vo forme predplatného na obdobie 1, 3, 6 alebo 12 mesiacov.

3.2. Cena služieb Rezervačného systému Booqme. (ďalej "Cena služieb") je uvedená v podpísanej zmluve podľa zvolenej verzie a v súlade s cenníkom Poskytovateľa uverejneným na booqme.sk (ďalej "Cenník").

3.3. Poplatok za spracovanie úhrady, patriaci Poskytovateľovi, je špecifikovaný v podpísanej zmluve za rezervácie uskutočnené prostredníctvom rezervačného systému booqme. Poskytovateľ bude vyúčtovávať tento poplatok na mesačnej báze za všetky uskutočnené Rezervácie s platbou.

3.4. Daňové doklady (faktúry) budú vystavené opakovane počas celej doby platnosti zmluvy. Prvé fakturačné obdobie začína dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami. Faktúry budú doručené elektronicky na e-mail Užívateľa uvedený v záhlaví zmluvy alebo oznámený Užívateľom písomne. Faktúry je Užívateľ povinný uhradiť bezhotovostne na bankový účet Poskytovateľa uvedený na faktúre.

3.5. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ nie je dohodnuté inak písomne. V prípade omeškania s úhradou platby viac ako 10 dní má Poskytovateľ právo pozastaviť plnenie podľa zmluvy.

3.6. Zmluvné strany uznávajú vzájomné pohľadávky, zahrňujúce pohľadávku Sprostredkovateľa z titulu provízie a úhrady faktúr so Záujemcom z dôvodu nároku na odovzdanie cien z Rezervácií s platbou alebo z cien zálohových platieb.

3.7. Užívateľ môže prechádzať medzi rôznymi verziami podľa splnených podmienok súhlasu Poskytovateľa. Zmena verzie sa vykoná patričnou zmenou zmluvy a je účinná od začiatku nového predplatného obdobia.

3.8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť Cenník kedykoľvek. Zmena cien nemá vplyv na existujúce dohodnuté ceny až do doby ukončenia zmluvy alebo dohody o zmene služby resp. do doby odsúhlasenia nových VOP.

4. Ochrana osobných údajov

4.1. V rámci tejto zmluvy sa použijú nasledovné definície, ktoré majú nasledovný význam:

Osobné údaje: Údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby. Takáto osoba je identifikovateľná priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov (č. 18/2018 Z. z.). Osobné údaje zahŕňajú najmä: meno, priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo.

Dotknutá osoba: Každá fyzická osoba, ktorej sa Osobné údaje týkajú.

Prevádzkovateľ: Užívateľ v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, ktorý spracúva Osobné údaje Dotknutých osôb v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

Sprostredkovateľ: Poskytovateľ v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov, ktorý spracúva Osobné údaje Dotknutých osôb v mene Užívateľa ako Prevádzkovateľa. Toto spracúvanie sa vykonáva v rozsahu a za podmienok dohodnutých s Užívateľom ako Prevádzkovateľom v rámci tejto zmluvy a v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a ostatnými príslušnými právnymi predpismi.

4.2. Po uzatvorení Zmluvy poveruje Zákazník ako Prevádzkovateľ (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spoločnosť DigitalFox s. r. o. ako sprostredkovateľa (ďalej len „Sprostredkovateľ“) na spracúvanie Osobných údajov v mene Prevádzkovateľa, a to podľa účelov a prostriedkov, ktoré určil Prevádzkovateľ. Toto spracúvanie sa vykonáva v súlade so zdokumentovanými pokynmi Prevádzkovateľa uvedenými v tejto Zmluve, v súlade s Nariadením o ochrane údajov fyzických osôb (GDPR) a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa postupoval v súlade s GDPR a Zákonom, pričom dbal na to, aby Sprostredkovateľ poskytol dostatočné záruky na prijatie technických a organizačných opatrení, aby spracúvanie Osobných údajov spĺňalo požiadavky podľa GDPR a Zákona.

4.3. Spoločnosť DigitalFox s. r. o. ako Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať Osobné údaje Dotknutých osôb (hostí) výlučne v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy, so Zákonom o ochrane osobných údajov a ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4.4. Užívateľ ako Prevádzkovateľ poveruje spoločnosť DigitalFox s. r. o. ako Sprostredkovateľa, aby v jeho mene spracúvala Osobné údaje Dotknutých osôb (hostí). Toto spracúvanie sa vykonáva na účely riadneho výkonu všetkých práv a povinností podľa tejto zmluvy. Osobné údaje, ktoré môžu byť spracované, zahŕňajú mená, priezviská, kontaktné údaje (telefonné čísla, e-mailové adresy) Dotknutých osôb vrátane ďalších informácií súvisiacich s rezerváciou.

4.5. Spoločnosť DigitalFox s. r. o. ako Sprostredkovateľ spracúva Osobné údaje Dotknutých osôb (hostí) pre Užívateľa vo svojom informačnom systéme s názvom Booqme.

4.6. Osobné údaje Dotknutých osôb (hostí) sa v informačnom systéme DigitalFox s. r. o. spracúvajú za účelom elektronického rezervovania služieb a vykonávania rezervácií v súlade s touto zmluvou. Ak je rezervácia uskutočnená prostredníctvom on-line formulára, informácie o rezervácii sa posielajú Užívateľovi.

4.7. Zmluvné strany sa dohodli, že Sprostredkovateľ spracúva Osobné údaje Dotknutých osôb na účely podľa tejto zmluvy v rozsahu spracovateľských operácií, ktoré sú nevyhnutné na plnenie účelu ich spracúvania podľa tejto zmluvy.

4.8. Spoločnosť DigitalFox s. r. o. ako Sprostredkovateľ je oprávnená spracúvať Osobné údaje od dátumu účinnosti tejto Zmluvy a počas jej celého trvania podľa ustanovení Zmluvy.

4.9. Užívateľ poveruje Sprostredkovateľa na spracúvanie Osobných údajov na účely vykonania rezervácie v elektronickom rezervačnom systéme booqme.sk. Spracúvanie môže zahŕňať automatizované a neautomatizované operácie vrátane zhromažďovania, zaznamenávania, usporadúvania, prepracovania, vyhľadávania, poskytovania, sprístupňovania, prehliadania, preskupovania, kombinovania, premiestňovania, využívania, uchovávania, blokovania, likvidácie, cezhraničného prenosu a zverejňovania.

4.10. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb patriacich do kategórie zamestnanci, dohodári, brigádnici a iné osoby Užívateľa, ako aj štatutári, majitelia, dodávatelia, odberatelia, zákazníci, sprostredkovatelia a iné osoby súvisiace s GDPR. Spracúvané údaje zahŕňajú najmä meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

4.11. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ak sú uvedené v dokumentoch poskytnutých dotknutou osobou alebo Užívateľom a ak je ich spracúvanie nevyhnutné na účely tejto zmluvy.

4.12. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude v aplikácii uvádzať osobitné a citlivé údaje v súlade s GDPR.

4.13. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude spracúvať iba osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.

4.14. Povinnosti Prevádzkovateľa a Sprostredkovateľa:

 - Užívateľ je povinný plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z Nariadenia o ochrane údajov fyzických osôb (GDPR) a Zákona o ochrane osobných údajov voči dotknutým osobám. To zahŕňa najmä povinnosti vyplývajúce z kapitoly III, IV GDPR, ako aj za plnenie všetkých informačných povinností voči dotknutým osobám a získavania prípadných súhlasov, a nesie plnú zodpovednosť za riadne plnenie týchto povinností.

4.15. Povinnosti Poskytovateľa:

 - Spracúvať Osobné údaje len na základe písomných pokynov Užívateľa, aj v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 - Zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných pri plnení Zmluvy a spracúvaní Osobných údajov, aj po skončení účinnosti Zmluvy.

 - Zabezpečiť, aby osoby oprávnené spracúvať Osobné údaje zachovávali mlčanlivosť o informáciách, ktoré získali.

 - Vykonávať opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov, vrátane pseudonymizácie a šifrovania, a dodržiavať ostatné technické a organizačné opatrenia.

 - Poskytnúť súčinnosť pri plnení povinností Užívateľa voči dotknutým osobám a zabezpečiť súčinnosť pri auditoch ochrany osobných údajov a kontrolách.

 - Vymazať alebo vrátiť Osobné údaje Užívateľovi po skončení Zmluvy a odstrániť existujúce kópie obsahujúce osobné údaje, ak to nebráni osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva.

 - Poskytnúť Užívateľovi potrebné informácie na preukázanie plnenia povinností a poskytnúť súčinnosť pri auditoch ochrany osobných údajov.

 - Informovať Užívateľa o porušení zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy týkajúcej sa ochrany osobných údajov.

4.16. Užívateľ udeľuje Poskytovateľovi všeobecný písomný súhlas na poverenie ďalšieho sprostredkovateľa na spracúvanie Osobných údajov. Hosting poskytuje spoločnosť https://www.websupport.sk/ Websupport s. r. o. Online chat poskytuje spoločnosť https://www.smartsupp.com/ Smartsupp.com, s.r.o.

4.17. Poskytovateľ ako Sprostredkovateľ je povinný vopred informovať Užívateľa o poverení ďalšieho sprostredkovateľa. Túto informáciu poskytuje zaslaním oznámenia prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail uvedený v záhlaví Zmluvy alebo prostredníctvom Aplikácie. Ak Užívateľ v lehote 15 dní odo dňa doručenia informácie o zapojení nového sprostredkovateľa neoznámi Poskytovateľovi svoj nesúhlas, považuje sa, že Užívateľ s týmto poverením sprostredkovateľa súhlasí.

4.18. V prípade, že sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene Užívateľa ďalšieho sprostredkovateľa, je povinný uložiť tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v Zmluve medzi Užívateľom a Poskytovateľom alebo v inom právnom úkone. Tieto povinnosti zahŕňajú najmä poskytnutie dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení s cieľom zabezpečiť, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky tejto Zmluvy, GDPR a Zákona. Zodpovednosť voči Užívateľovi za plnenie týchto povinností nesie Poskytovateľ.

5. Práva a povinnosti Užívateľa

5.1. Užívateľský účet je oprávnený používať len Užívateľ, teda osoba, ktorá vyplnila a odoslala Poskytovateľovi riadne vyplnený formulár. Ak Užívateľ odovzdá prihlasovacie údaje do svojho používateľského účtu tretej osobe, nesie samostatne a bez účasti Poskytovateľa následky za prípadné škody, ktoré jemu alebo Poskytovateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe v súvislosti s užívaním služby treťou osobou vzniknú.

5.2. Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľovi nezabezpečuje archiváciu registratúrnych záznamov, ani uchovávanie dát vytvorených Užívateľom.

5.3. Užívateľ má právo používať používateľský účet za účelom využívania služby.

5.4. Užívateľ je povinný zaplatiť za poskytnutie služby Poskytovateľovi cenu v rozsahu a spôsobom v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami a v súlade s platným cenníkom sprístupneným na internetovej stránke.

5.5. Užívateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do používateľského účtu osobou, ktorá na vstup do tohto účtu nie je oprávnená, najmä je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku údajov prihlasovacieho mena a hesla, inak zodpovedá za všetku škodu, ktorú v dôsledku tejto skutočnosti utrpí Poskytovateľ alebo akákoľvek iná tretia osoba.

5.6. Ak Užívateľ zistí, že hrozí alebo sa už uskutočnil zásah do práv Poskytovateľa alebo práv akýchkoľvek tretích osôb, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť Poskytovateľa.

5.7. Obsah Užívateľa má Užívateľ právo archivovať na dátovom úložisku určenom Poskytovateľom do skončenia poskytovania služby; za skončenie poskytovania služby sa považuje okamih skončenia posledného dňa obdobia, počas ktorého používateľ využíval službu, za ktorú uhradil cenu. Používateľ bude mať právo vstupu do používateľského účtu aj po skončení poskytovania služby do momentu výmazu údajov z úložiska dát; po skončení poskytovania služby používateľ nebude môcť vytvárať nový používateľský obsah.

5.8. V prípade, že Poskytovateľ zistí, že Užívateľ ukladá na úložisko dát určené Poskytovateľom v rámci využívania služby dáta, ktoré zasahujú alebo objektívne môžu zasahovať do práv Poskytovateľa alebo do práv akýchkoľvek iných tretích osôb, Poskytovateľ má právo jednostranne odstrániť obsah používateľa z úložiska dát jeho zmazaním. Pred uskutočnením tohto zámeru Poskytovateľ o zamýšľanom úkone Užívateľa upovedomí. Poskytovateľ v takomto prípade nezodpovedá za škodu, ktorá v dôsledku tohto konania môže Užívateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe vzniknúť. Poskytovateľ si zároveň vyhradzuje právo zmazať tento používateľský účet, bez vrátenia zaplatenej ceny za používanie služby.

5.9. V prípade, že Užívateľ zistí nedostatky služby je povinný ich bezodkladne, t.j. najneskôr v lehote 3 dní odo dňa zistenia týchto nedostatkov, nahlásiť Poskytovateľovi. V prípade nenahlásenia nedostatkov služby v uvedenej lehote, Poskytovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú touto chybou voči Užívateľovi.

5.10. Po ukončení používania služby v priebehu riadnej prevádzky služby používateľovi nepatrí nárok na vrátenie zaplatenej ceny za používanie služby.

5.11. Používateľ je oprávnený jednostranne ukončiť používanie služby kedykoľvek.

6. Práva a povinnosti Poskytovateľa

6.1. Poskytovateľ poskytuje prostredníctvom internetovej stránky Užívateľom službu, a to odplatne alebo bezodplatne. O bezodplatnosti poskytovania služby a o dobe trvania poskytovania služby bezodplatne rozhoduje jednostranne Poskytovateľ.

6.2. Pri poskytovaní služby Poskytovateľ vytvorí používateľovi podmienky na riadne používanie služby.

6.3. Poskytovateľ ako právnická osoba sprostredkuje službu na účely podnikania a to výlučne pre predmety podnikania sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, administratívne služby a počítačové služby.

6.4. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby bola služba poskytovaná nepretržite po dobu jej poskytovania. Za porušenie povinností spoločnosti sa nepovažuje prerušenie poskytovania služby v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Za porušenie povinností sa rovnako nepovažuje prerušenie poskytovania služby z dôvodu servisných zásahov spoločnosti.

6.5. Poskytovateľ sa zaväzuje informovať používateľa o všetkých podstatných zmenách, ktoré sa týkajú Užívateľa

6.6. Poskytovateľ má právo získavať a používať údaje o Užívateľovi a akýchkoľvek iných tretích osobách z iných verejne dostupných zdrojov alebo zo súkromných zdrojov, pri rešpektovaní právneho poriadku Slovenskej republiky.

6.7. Poskytovateľ má právo jednostranne zrušiť používateľský účet Užívateľa a odstrániť obsah používateľa z úložiska dát, ak používateľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa všeobecných obchodných podmienok, bez vrátenia zaplatenej ceny za používanie služby.

6.8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne doplniť alebo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky

7. Platobné podmienky

7.1. Poskytovateľ má právo na zaplatenie ceny za poskytnutie služby podľa platného cenníka sprístupneného Poskytovateľom na internetovej stránke. Spoločnosť si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu ceny za poskytnutie služby. V prípade, že dôjde k zmene ceny za službu, Poskytovateľ je povinný rešpektovať cenu za službu podľa cenníka platného v dobe vzniku právneho vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom po dobu, počas ktorej má cena platiť.

7.2. Klient a Užívateľ majú povinnosť zaplatiť cenu za poskytnutie služby prostredníctvom platobnej brány.

7.3. Cena sa považuje za zaplatenú okamihom jej pripísania na účet spoločnosti.

8. Ukončenie právneho vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom

8.1. Účastníci právneho vzťahu sa môžu dohodnúť na jeho ukončení dohodou.

8.2. Poskytovateľ a Užívateľ majú právo právny vzťah ukončiť jednostranne, ak to vyplýva z osobitných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.

8.3. Po ukončení právneho vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom je Poskytovateľ oprávnený odstrániť obsah Užívateľa z úložiska dát jeho vymazaním najskôr uplynutím 10 dní odo dňa ukončenia právneho vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom.

9. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

9.1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pri práci s osobnými údajmi klienta a jeho hostí bude konať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. v aktuálnom znení.

9.2. Táto zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov.

9.3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Podpis sa považuje aj za sken a následné doručenie druhej strane e-mailom, pričom druhá strana tiež podpíše a naskenuje a odošle prvá strana. Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.

9.4. Poskytovateľ je oprávnený previesť (postúpiť) práva a povinnosti z tejto zmluvy, či už čiastočne alebo v celej svojej podobe, na tretiu osobu bez súhlasu Užívateľa.

9.5. Užívateľ berie na vedomie, že jednotlivé funkcionality nemusia byť dostupné vo všetkých moduloch rezervačného systému.

9.6. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich sprístupnenia na internetovej stránke.